Eerste item

Aanvraag verlof

Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakantie van 10 dagen of minder (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969).

 

Geoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij:

 • ziekte;

 • schorsing;

 • een religieuze verplichting;

 • een huwelijk;

 • een uitvaart.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • bij ziekte moet het schoolhoofd dit op tijd horen (uiterlijk binnen twee dagen);

 • bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging moet u het schoolhoofd van te voren informeren;

 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet het schoolhoofd vooraf toestemming geven. 

Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. 

 

Toestemming voor verlof buiten schoolvakantie

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

 

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.

 

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen. De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen. De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw  kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie bij de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar.

 

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

 • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
 • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
 • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

 

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur

Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. 

 

 

Invoer:

dhr. / mevr *
Naam
Telefoonnummer
Postcode *
Woonplaats *
E-mailadres

Verzoekt toestemming extra verlof voor :

Naam leerling(en) en groep(en) *

Voor de periode :

Datum,/tijd eerste verlofdag *
Datum,/tijd laatste verlofdag *
Totaal aantal schooldagen waarvoor verlof wordt aangevraagd : *
Reden verlof : *
Bijlage
Upload bestand (Max. 120Mb)
* Verplichte velden