Bijdragen

Aan het onderwijs in ons land zijn voor ouders geen kosten verbonden. Geleverde diensten, zoals schoolreizen en tussenschoolse opvang, worden wel in rekening gebracht. Van ouders wordt jaarlijks een algemene ouderbijdrage gevraagd, op vrijwillige basis, die bestemd is voor het schoolfonds, ter bekostiging van allerlei niet gesubsidieerde zaken. Om de schoolreizen voor de ouders betaalbaar te houden, heeft de oudercommissie zich jaarlijks garant gesteld voor een ondersteuning van € 1000,00. Betaling van de ouderbijdrage en de schoolreizen vindt plaats, vóór 1 oktober.

In bijzondere omstandigheden kan de school gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen.

Bedragen

Schoolfonds

Richtlijn voor de vrijwillige ouderbijdragen ten behoeve van het schoolfonds :

  • € 20,00 voor het eerste kind,
  • € 15,00 voor het tweede kind en
  • € 10,00 voor elk volgend kind.

Schoolreizen

De bijdragen voor de schoolreizen en het schoolkamp (per kind) :

  • € 10,00 voor een leerling uit de groepen 1 & 2
  • € 25,00 voor een leerling uit de groepen 3 tot en met 7
  • € 50,00 voor een leerling uit groep 8

Tussenschoolse opvang

Omdat onze school de functie vervult van een 'streekschool' maken alle kinderen gebruik van tussenschoolse opvang. De bedragen voor de tussenschoolse opvang zijn :

  • € 30,00 voor het eerste kind uit een gezin
  • € 25,00 voor het tweede kind uit een gezin
  • € 15,00 voor het derde en volgende kind uit een gezin

Goede doelen

Op vrijwillige basis wordt elke maandag een bijdrage gevraagd voor de Zending en/of ons adoptiekind (via de Stichting Woord en Daad). In elke groep staat daarvoor een collectebus.