Bestuur

De Petrus Datheenschool gaat uit van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (hierna "de Vereniging").

 

De Vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van basisonderwijs zonder hierbij het maken van winst te beogen. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door het in stand houden van één school voor basisonderwijs en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de Vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Vereniging heeft haar beleidsplan geformuleerd in het schoolplan 2019-2023.

 

De Secretaris en de Penningmeester van het bestuur van de Vereniging ontvangen een kostenvergoeding van € 250 per jaar. De andere bestuurders en toezichthouders ontvangen geen kostenvergoeding / bezoldiging. Bij het beloningsbeleid ten aanzien van de werknemers in dienst bij de Vereniging, wordt rekening gehouden met het Kaderbesluit rechtspositie PO (Primair Onderwijs) en het Rechtspositiebesluit WPO / WEC (Wet op het Primair Onderwijs / Wet op de Expertisecentra).

 

De samenstelling van het bestuur van de Vereniging is als volgt:

 

Uitvoerend bestuur:

P. Boswijk, Secretaris

Drs. E. Mulder RA, 1e Penningmeester

J.W. van der Wiel RMT, Bouwkundige

 

Toezichthoudend bestuur:

D.T. van Noord, Voorzitter

 

 

Voor een verdere toelichting op bovenstaande zaken alsmede voor de financiële verantwoording verwijzen wij graag naar onze statuten (functies en bevoegdheden) en naar onze jaarrekening ( 2018, 2019, 2020). In de jaarrekening wordt tevens verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten over het betreffende jaar.

 

De Belastingdienst merkt onze Vereniging per 1 januari 2008 aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor het Standaardformulier publicatieplicht Onderwijsinstellingen.

 

Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag

Postadres:

Postbus 9098, 3007 AB Rotterdam

Bezoekadres:

Biezenkreek 15, 3079 SK Rotterdam

Telefoonnummer:

010-4821730

E-mailadres:

vvogg@petrusdatheen.nl 

RSIN / Fiscaal nummer:

002534277